OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dostali jste od nás listovou zásilku a chcete si ověřit jaká data o Vás uchováváme?
Pokud máte dopis před sebou použijte tuto aplikaci: GDPR ověřování.

Pokud před sebou listovní zásilku nemáte, napište nám dopis či e-mail na adresu:
Adresa: Lhotky 60, Malotice (Kostelec nad Černými lesy), 281 63
E-mail: darce@dog-point.cz
Nebo nám zvolejte na telefonní číslo: +420 296 330 541
V průběhu 10 dní od nás dostanete odpověď.

Základní pojmy

 • Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě, které lze fyzickou osobu identifikovat.

 • Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem údajů ve smyslu GDPR není právnická osoba a na údaje, které jsou zpracovávány o právnické osobě se tedy GDPR nevztahuje, protože údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji. GDPR nevztahuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

 • Správce a zpracovatel - jak správce, tak i zpracovatel jsou právnické, případně fyzické osoby, které nakládají s osobními údaji.

 • Správce (v tomto případě Dogpoint o.p.s.) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány. Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.

 • Zpracovatel (v tomto případě Dogpoint o.p.s. a subjekty, které Dogpoint o.p.s. zpracováním pověří) je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí na základě pokynů (pověření) a ve prospěch správce. Mezi správcem a zpracovatelem vzniká smluvní vztah. Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce, nikoliv zpracovatel, nicméně v některých případech se subjekt může obrátit ke zpracovateli přímo.

Obecně

Dogpoint o.p.s. zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy – tzn. se zákonem č 101/2000 Sb. a s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mezi osobní údaje se kterými pracujeme patří:

 • Jméno

 • Adresa

 • E-mailová adresa (pokud je poskytnuta)

 • Telefonní číslo (pokud je poskytnuto)

 • Datum narození (pokud je poskytnuto)

 • IČO a DIČ (pokud byly poskytnuty)

 • Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)

 • Způsob získání Vašich údajů

 • Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. Z nařízení jiné normy však musíme Vaše osobní údaje v některých případech uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tento fakt uchovat deset let v našich účetních záznamech.

Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?

Dogpoint o.p.s. používá Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Pro zpracování darů

 • Pro komunikaci s dárci

 • Pro informování o našich projektech a jejich výsledcích

 • Pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů

 • Pro získání zpětné vazby

 • Pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.

 • Pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje sdílíme s několika málo třetími stranami. Těmi to třetími stranami jsou:

 • poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely informování dárců, ukládání a úprava dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)

 • orgány veřejné správy

 • odborní poradci (účetní, auditoři, právníci a další obchodní kontakty)

Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky, v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Vaše práva ve vztahu ke svým osobním údajům

Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis k jakým účelům jich bylo použito. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel za jakým byly získány již není nezbytný, prosím kontaktujte nás. Kontakty jsou uvedeny níže.

Dále máte následující práva:

 • Právo na omezení zpracování – pokud nás chcete dočasně přestat podporovat, zpochybníte správnost údajů (dokud neprovedeme opravu) nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů (než stížnost prověříme).

 • Právo na vyřazení, či výmaz – máte také právo po nás vyžadovat, abychom vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databáze (včetně souhlasu s přímým marketingem to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).

 • Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání vašich osobních údajů.

Kontakty

Vaše osobní data a způsob jejich používání je k nahlédnutí v GDPR aplikaci.

Kontaktovat nás můžete na adrese:
Lhotky 60, Malotice (Kostelec nad Černými lesy), 281 63
E-mail: darce@dog-point.cz
Nebo nám zvolejte na telefonní číslo: +420 296 330 541

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Změny v prohlášení

Dogpoint o.p.s. si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Seznam třetích stran spolupracujících s Dogpoint o.p.s.

 • BlueDRM GmbH

 • Česká pošta, s.p.

 • fundraising s.r.o.